Sammanhanget I Predikan På Olivberget

Denna Predikan på Olivberget studie placerar Predikan på Olivberget i ett korrekt sammanhang.

Vi kan inte förstå uppfyllandet av Messias profetia i Predikan på Olivberget utan att förstå hur den passar in i berättelsen från Daniels profetia.

Daniel 2 förutsade att det sista odjuret skulle vara kungariket Rom, vilket det var under Messias tid.

Daniel 9 förutsade att Messias skulle uppträda under Daniels 70:e vecka och skulle “skäras av”, bli dödad, av Judarnas händer; och att deras straff skulle vara att “furstens folk”, den Romerska armén, skulle skickas till att ödelägga templet och staden; för att därmed göra slut på den Judiska nationen.

Daniel 12 förutsade Judarnas prövningstid, när de skulle bli ödelagda och utspridda. Det förutsade att förödelsens styggelse, den hedniska Romerska armén, skulle träda fram; och sedan 1290 dagar senare skulle staden översvämmas av Romarna, och att belägringen skulle vara under 45 dagar.

Med det i åtanke utropade Messias att, tecknet för lärjungarna och den tidiga Kyrkan, att fly från Judéen till bergen; var att den Romerska armén omringade Jerusalem, där den inte borde vara.

Kontexten i Predikan på Olivberget är templets, stadens och Judarnas ödeläggelse; vilken historien bevisar, uppfylldes år 70, av Romerska fursten Titus och hans armé.

All beskrivning Messias gav av vad som skulle hända före templets ödeläggelse, finns mellan Matteus 23:36, där Messias förklarade att allt rättfärdigt blod skulle hällas över den generationen Judar som han just tillrättavisat;

till Matteus 24:34, där han proklamerade att alla de tidigare saker som Han beskrev skulle hända under den generationen.

Det är väldigt beklagligt att de som i vår tid ägnar sig åt genomgång och undersökning av profetior, inte tycks vara medvetna om den oerhörda betydelsen som förstörelsen av Jerusalem år 70 hade, som åtföljdes av utplåningen av den Judiska nationens existens, och det Judiska folkets utspridning bland alla nationer.

De skadliga resultaten är tvåfaldiga; För det första blir vi sålunda berövade på bevisvärdet och stödet till tron på de märkliga uppfyllelserna av profetian som så tydligt presenteras för oss i autentiska samtida historier;

För det andra blir vår syn på saker som kommer att ske i framtiden fördolda och förvirrade av att, till framtiden överföra förutsagda händelser, som faktiskt redan har hänt och varav fullständig dokumentation har bevarats för vår information. (PM)

Templets ödeläggelse förutsades mer än 500 år innan det hände år 70 e.Kr.

Det korrekta sammanhanget börjar med Profetian om den 70:e veckan i Daniel 9, som förklarade att: Judarna skulle frisläppas från den Babyloniska fångenskapen; få befogenhet att återuppbygga staden och templet; att den utlovade Messias skulle komma under den 70:e veckan; att Han skulle bli dödad och att staden och templet skulle bli ödelagda.

Daniel 12 förutsåg “tid av nöd” under 3 1/2 år av vedermöda; som uppnåddes mellan 66-70 e.Kr. när den Romerska armén, furstens folk från Daniel 9, omger den heliga staden Jerusalem; 1,1 miljoner Judar dog av hungersnöd, farsot, stridigheter, självmord, korsfästelse och av det Romerska svärdet.

Messias sammanfogade Daniel 9 och Daniel 12 när han proklamerade att Judarna borde ha förstått att han var den utlovade Messias, baserat på Daniels profetia om de 70 veckorna. Men eftersom de avvisade Honom och skulle utlämna Honom till att bli dödad, skulle de bli ödelagda.

Lukas 19:42-44 “Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig frid! Men nu är det dolt för dina ögon. 43 Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. 44 De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.”

Messias besök var förutsagt att ske under Daniels 70:e vecka, som Judarna borde ha kunnat förstå skulle starta år 27 e.Kr.

Eftersom de inte förstod det och utlämnade honom till att bli dödad, dömdes de till att bli ödelagda, precis som Daniel 9:26-27 förutsade.

Daniel 9:24 förklarade att Judarna skulle “avsluta överträdelsen”, vilket innebär att avsluta sitt avfall mot Fadern och deras dödande av profeterna genom att utlämna sin utlovade Messias till att bli dödad.

Messias proklamerade lika mycket i Matteus 23 och sade att precis som deras fäder dödade profeterna, så skulle de döda Honom och de som han skickade för att vittna hos dem.

Matteus 23:31-32 ”Så vittnar ni om er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. 32 Fyll då också ni era fäders mått

Sen bekräftade Paulus det i 1 Tessalonikerbrevet 2:14-16

1 Tessalonikerbrevet 2:14-16 ”Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judéen som lever i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden från era landsmän som de har fått från judarna, 15 som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud, och de motarbetar alla människor 16 när de försöker hindra oss från att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen har till slut kommit över dem.

Messias proklamation att templet skulle bli ödelagt passar in i sammanhanget i dessa profetior.

Och de historiska dokumenten visar att alla dessa profetior uppfylldes under första århundradet.

Malaki skiljde mellan de ogudaktiga Judarna som uppmanade Elohim att förbanna nationen men fick Honom att förstöra den; och de Judar som välkomnade den utlovade Messias, som den sanna nationen Israel bygger på.

Malaki 3:9 ”Förbannelse har drabbat er, för ni och hela folket stjäl från mig.

Malaki 4:1 ”Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som gör det onda vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot, den ska varken lämna rot eller kvist.

Malaki 4 innehåller ett redogörande för de onda Judarnas undergång och de rättfärdigas lycka genom Messias ankomst; en uppmaning att betrakta Moses lag; och en beskrivning av Johannes Döparen och hans arbete. Messias ankomstdag, som sträcker sig till Jerusalems förstörelse, jämförs med en brinnande ugn; de ogudaktiga Judarna skärs av som halm, vars ödeläggelse skulle vara total och fullständig.

Malaki 4:3 ”Ni ska trampa ner de gudlösa, för de ska bli stoft under era fötter den dag jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot.

Daniel, Jesaja, Jeremia och Malaki, fördömde alla de ogudaktiga Judarna; och förklarade att Elohims löften kommer att uppfyllas genom de rättfärdiga Judarna.

Detta matchar Daniel 12 som säger att de visa kommer att förstå tiden för Messias ankomst och acceptera honom som Messias; medan de ogudaktiga kommer att utlämna honom till att bli dödad.

Daniel 12:10 “Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet. Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det.

Under Messias tjänst avvisade de flesta Judarna honom och de förlorades.

Men Messias rike byggdes med dem som accepterade honom.

Den sanna nationen Israel har alltid blivit uppbyggd av de som sätter tro till Fadern och den utlovade Messias försoningsarbete.

Jakob hade inte ett förbundsförhållande med Fadern förrän han andligt brottades med honom och kom till besinning och bekände sina synder och sitt behov av Fadern.

Då fick han ett nytt namn – Israel . Och det är vad namnet Israel representerar, någon som har ett förbundsförhållande med Fadern.

Abraham, Isak, Jakob/Israel, David, Daniel, Johannes Döparen, etc., alla satte tro till Fadern; och de är Elohims sanna Israel.

I sammanhanget med Predikan på Olivberget och ödeläggelsen av staden och templet av Romarna år 70 e.Kr;

De sanna israeliterna, de som trodde på Messias, blev räddade, eftersom de leddes till att fly till bergen i Pella. Aposteln Paulus utropade “och så skall hela Israel bli frälst “. Han förklarade att återstoden (även om Israels barns antal är som havets sand, kommer en kvarleva att bli frälst: Rom 9:27) skulle bli frälst.

Och de fysiska ättlingarna till Abraham, som inte trodde på Messias, blev fördärvade. Precis som aposteln Paulus förkunnade: “Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel” (Rom 9:6).

De otroende Judarna blev fördärvade. De troende Judarna blev räddade.

Denna video hjälper dig att se vad Judarnas förväntningar var på deras utlovade Messias, och hur de verkligen uppfylldes.

 

Så nu kan vi titta på sammanhanget för dagarna före Predikan på Olivberget, för att få det rätta sammanhanget.

Före Predikan på Olivberget gjorde Messias sitt triumferande inträde i Jerusalem.

Han tittade ut över staden och grät över den eftersom de flesta Judarna inte hade accepterat honom som sin utlovade Messias, eftersom de inte förstod profetian om de 70 veckorna i Daniel 9, som berättade för dem exakt när deras Messias skulle komma (27 e.Kr.)

Messias berättade liknelsen om bröllopsfesten, som handlade om Judarna, eftersom de fick första möjligheten att acceptera Honom som sin Messias, men de flesta avvisade honom. Liknelsen avslutades med att Messias förklarade att arméer skulle skickas mot de otroende Judarna för att fördärva dem och bränna upp staden.

Matteus 22:7 ”Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad.

Sedan rensade Messias templet och förklarade att deras tempel hade lämnats ödelagt.

Matteus 23:38 ”Nu ska ert hus lämnas öde.

Albert Barnes Anteckningar om Bibeln

Ert hus. Templet. Judarnas byggnad för dyrkan. Jerusalems främsta prydnad.

Öde. Om att vara ödelagt eller förstört. Att bli övergivet som en plats för dyrkan, och överlämnas i Romernas händer och förstöras.

Templet blev vanhelgat av onda ledare, och Fadern kan inte bo i ett sådant tempel.

Messias gav liknelsen om vingårdsägaren, som sa till Judarna att för att de dödade profeterna och skulle överlämna Elohims son till att bli dödad, skulle han utplåna dem.

Matteus 21:41 ”De svarade honom: “Han ska ge de onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid.

John Gills exposition av hela bibeln

Han ska ge de onda en ond död: personer som är skyldiga till sådana brott som att slå, döda och stena, tjänare som sänts till dem av vingårdens ägare, för att ta emot hans rätta och goda frukt och till sist mörda hans son och arvinge, var mycket ogudaktiga, och förtjänade det allvarligaste straff som de skulle påföras dem, och det utan barmhärtighet; inte heller kunde det tänkas, men det måste och skulle oundvikligen vara deras fall när vingårdens Herre skulle komma. De dömde så underförstått sig som onda människor som förtjänar den värsta död, som inom några dagar efter detta, var oroade över Guds Sons död:

Messias förklarade att de otroende Judarna skulle bli dräpta inför Honom.

Lukas 19:27 ”Men mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, hämta hit dem och hugg ner dem här inför mig.

Clarkes kommentar till bibeln:

“De – fiender – ta med hit – Judarna, som jag snart ska slakta med Romarnas svärd.”

John Gills exposition av hela bibeln:

Men mina fiender, som särskilt avser Judarna, som var fiender mot Kristi person, och hatade och avvisade honom, som Kung och Messias; och motsatte sig honom, och skulle inte underkasta sig hans regering; och var fiender till hans folk och blev mycket förargade på dem och förföljde dem; och till hans evangelium, och dess utmärkande sanningar och hans förordningar, som de avvisade mot sig själva:

Detta blev uppfyllt när Messias kom på molnen, vilket innebär att han kom med dom mot dem, när han använde den Romerska armén för att fördärvade dem.

Sedan gav Messias sin största fördömelse av de Judiska ledarna, med många “Ve dig” anklagelser (Matteus 23).

Han anklagade dem för att vara avkomlingar till dem som dödade profeterna.

Han sa till dem att fylla upp sina fäders mått, vilket tyder på att de skulle utlämna Elohims son till att bli dödad.

Han profeterade att de skulle döda Hans profeter, som de uppfyllde genom att stena Stefanus till döds och döda många av Hans lärjungar.

Och Han sade att alla profeternas rättfärdiga blod skulle komma över deras generation.

Han sade: “Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta ville jag inte samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna! Men ni ville inte.” Luk 13:34

Han proklamerade till de Judiska ledare som stod inför honom:

Matteus 23:32-36 “Fyll då också ni era fäders mått! 33 Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? 34 Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. 35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. 36 Jag säger er sanningen: Allt detta ska komma över det här släktet.

(SFB Det här släktet Grek. geneá betyder både “generation” och “folk”)

Att fylla sina fäders mått pekade på det faktum att precis som deras fäder hade dödat profeterna skulle de döda Sonen; precis som liknelsen för vingårdsägaren förutspådde.

Herren talar tydligt om en fruktansvärd vedergällning som skulle komma över den generationen; och han sammanfattar de många hemskheter som de därmed skulle straffas för. Han förklarade att, när de dödade honom, skulle de visa sig att vara barn till dem som dödade profeterna; och de var också på väg att fylla upp sina fäders mått. Inte heller skulle ondskan från denna “generation av huggormsyngel” stoppa där. Ty när Kristi budbärare skulle komma till dem med Guds kärleks och nådefulla evangelium, skulle de plåga, förfölja, döda och korsfästa dem. Således skulle de få ett straff av sådan fruktansvärd stränghet, att det skulle vara som om de straffades för allt det rättfärdiga blod som någonsin hade utgjutits på jorden. Mest tydligt och enkelt, och betonat av Hans stora “Amen” (Sannerligen), är Herrens ord: “Sannerligen säger jag till er: Alla dessa saker kommer att komma över denna generation.”

Här har vi en tydlig förklaring till orden i Daniel 9:24, “Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse,……..“; och också av orden i Daniel 12:10, “Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet. Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det.” (PM)

Han förklarade klart en dom mot dem under deras generation.

Sedan under Predikan på Olivberget, efter att ha beskrivit alla de saker som skulle hända, vilket skulle leda till att de Judiska ledarna, staden och templet ödelades proklamerade Messias:

Matteus 24:34 ”Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.

Återigen meddelar Messias tydligt att dessa saker skulle hända i den generationen.

Hans beskrivning av händelserna som skulle äga rum var en varning till Sina lärjungar; inte till kommande generationer. Det är saker som de skulle se, inte vi.

Vi har försökt att så ett frö för våra läsare med det faktum att förstörelsen av Jerusalem, och den slutliga upplösningen av den Judiska nationen, var en fråga av enorm betydelse i världshistorien, så fantastiskt beskådat och skrivet. Vi skulle nu uppmärksamma det faktum att Gud, i underbart tålamod och godhet, inte utförde sin rättfärdiga dom omedelbart samtidigt som han gav dem en sista prövoperiod, som varade bara 40 år från år 31 e.Kr. när Herren korsfästes, till år 70, när staden förstördes och nationen utrotades. (PM)

Talet 40 verkar vara måttet för full provning. Israeliterna testades under 40 år i ödemarken i början av sin nationella karriär. Det var enligt lagen. Och i slutet av den gav Gud dem en annan prövoperiod på 40 år under evangeliet. (PM)

De Judiska ledarnas synder fördömde den generationen till samma typ av domar.

De utlämnade Messias till att bli dödad, när den Judiska nationen var samlad för att fira påsken;

Och då den Judiska nationen samlades för att fira Påsken, stängde den Romerske Prinsen Titus in dem bakom Jerusalems murar.

Förkastandet av den sanna Messias var deras brott;

Och sedan följde de falska Messiasgestalter, som fick dem att göra uppror mot Romarna och ledde till deras straff att bli fördärvade av den Romerska armén.

De betalade 30 silvermynt för att Messias skulle bli överlämnad till dem som en slav;

Och sedan blev de själva sålda av Romarna som slavar till lägsta priset.

De valde en mördare (Barabbas) framför Messias, som de korsfäste mellan två tjuvar;

Och sedan blev de själva drabbade av gäng av mördare och tjuvar, som skar upp människors halsar, även i templet.

De dödade Messias, för att inte Romarna skulle komma och ta bort deras plats och deras folk;

Och sedan kom Romarna och tog bort deras plats och gjorde effektivt slut på deras nation; genom att tömma staden, förstöra templet och göra så att översteprästen och hans Sanhedrin (Stora rådet) förlorade makten.

De utlämnade Messias till att korsfästas utanför Jerusalems murar;

Och sedan utanför Jerusalems murar, blev de korsfästa i sådant antal, att Romarna inte hade tillräckligt med träd och kors; och det fanns flera kroppar hängande på många av dem.

Vi kan se en direkt korrelation/överensstämmelse mellan vad de Judiska ledarna gjorde med avseende på Messias; och de matchande domarna som kom över dem under den generationen.

Matteus 27:25 “Allt folket svarade: “Låt hans blod komma över oss och över våra barn!”

Vi måste helt enkelt ta Messias på Hans ord.

Att koppla Predikan på Olivberget till en framtida generation är att förändra sammanhanget av Messias proklamation.

Precis som de 70 veckorna i Daniels profetia handlade om Judarna, och inte om sluttiden, handlar Predikan på Olivberget om Judarna under Messias tid.

Det är uppfyllandet av fördömelsen i Daniels 70:e Vecka, det eftersom de Judiska ledarna skulle utlämna Messias till att bli dödad; de skulle bli fördärvade tillsammans med sitt tempel.

Daniel 9, Matteus 24 och Daniel 12 är sammankopplade och passar samman för att berätta hela historien:

Daniel 9 förutsade att Messias skulle framträda år 27 e.Kr., att Han skulle tjänstgöra i 3 1/2 år och sedan dödas. Detta förutsades för att de Judiska ledarna utlämnade Messias för att bli korsfäst, att templet och staden skulle bli ödelagda och avsluta det Judiska ledarskapssystemet.

Predikan på Olivberget följer Messias fördömande av de Judiska ledarna. I det förutsade Han att templet skulle bli ödelagt och det Judiska ledarskapssystemet skulle avsättas från makten.

Daniel 12 förutsade 3 1/2 år av stor vedermöda, känd som tiden för ”Jakobs Nöd”, som inträffade från 66-70 e.Kr. under vilken templet blev ödelagt och 1,1 miljoner Judar dog i och omkring Jerusalem av hungersnöd, pest, inre konflikter, självmord, korsfästelse och av det Romerska svärdet.

Finns det en dubbel uppfyllelse av Predikan på Olivberget?

Självklart tror jag att det finns många uppfyllelser av tider av hungersnöd, pest, krig, falska profeter, etc.;

Men jag tror att i Predikan på Olivberget talade Messias specifikt om vad som skulle hända fram till, under och efter ödeläggelsen, av templet, staden och Judarna, under första århundradet.

Jag tror att det är fullbordandet av profetian i Daniels 70:e Vecka och Daniel 12.

Hur och när togs det ur sitt sammanhang?

Vi vet att fienden inte vill att de troende ska förstå sanningen om profetians uppfyllelse, så att de inte är beredda på sluttiden.

Under 1800-talet, genom John Nelson Darby’s “Dispensationalism/Darbyism” och William Miller’s Adventism, blev betydelsen av det som hände under första århundradet nedtonat och historiens vittnesbörd om profetians uppfyllelse avlägsnades.

I stället tog de futuristiska förklaringarna över, som flyttade uppfyllelsen av Predikan på Olivbergets till sluttiden, och  den förmodade enmans-antikristen.

Men detta är bara ett annat bedrägeri av Roms Jesuiter, de falska profeterna, som skapade begreppet futurism för att avleda skulden bort från Roms Påvar; vilket de Protestantiska Reformatorerna med rätta hade identifierat som the Little Horn of Daniel 7, the Son of Perdition of 2 Thessalonians 2, och the antichrist beast of Revelation 13.

Genom att säga att Messias profetia i Predikan på Olivberget inte uppfylldes, tar de bort Messias dom över Judarna och Hans Rikes upprättande.

David Nikao

Nästa Predikan på Olivberget studie: Vers för Vers Förklaring

Print Friendly, PDF & Email