Matteus 24 Messias Kommer Bland Molnen I Stor Makt Och Härlighet

Denna Predikan på Olivberget studie ger en förklaring till uppfyllandet av Messias som kommer bland molnen i stor kraft och härlighet, i Matteus 24.

Matteus 24:30 “Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Messias talar inte om sin andra tillkommelse, utan snarare om Hans ankomst i stor makt och härlighet för Judarnas dom, som hade avvisat Honom och utlämnat Honom till att bli dödad.

Innan vi fokuserar på orden i versen, låt oss sätta den i sitt riktiga sammanhang; med andra liknande uttalanden från Messias.

I Matteus 10:23 förklarade Messias för sina lärjungar att de inte skulle hinna igenom Israels städer innan han kom till makten:

Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Jag säger er sanningen: Ni hinner inte igenom Israels städer innan Människosonen kommer.

I Matteus 16:28 förklarade Messias att några av hans lärjungar skulle se Honom komma in i sitt rike:

Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Människosonen komma i sitt rike

I Matteus 26:63-64 sa Messias till Översteprästen att han skulle se att Honom komma på himlens moln, vilket innebar i dom.

Men Jesus var tyst. Då sade översteprästen till honom: “Jag besvär dig vid den levande Guden: Säg oss om du är Messias, Guds Son.” 64 Jesus sade till honom: “Du själv har sagt det. Men jag säger er: Härefter ska ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.

Skulle vi inte tro Messias tydliga uttalande, att Översteprästen skulle bevittna Honom som kommer på himlens moln, vilket matchar beskrivningen i Matteus 24:30?

Han sa till Översteprästen att även om jag ser maktlös nu, kommer du att bevittna min uppståndelse, eftersom jag uppfyller det tecken som jag gav dig om att uppstå efter tre dagar.

Och att han skulle se Messias komma i stor makt och ära när templet och staden och Judarna skulle förstöras, för att han avvisade Honom som Messias och utgav Honom till att bli dödad. Precis som Översteprästen dömde Honom och fördömde Honom att dö, dömde Messias också Översteprästen och fördömde honom till att dö.

Antingen syftar dessa verser på Messias andra ankomst i det första århundradet, vilket inte skedde; Eller så syftar det på Honom som kommer i makt för att ödelägga Judarna. Eller så misstar sig Messias. Det är de enda tre alternativen.

Att tillämpa Messias uttalanden till sluttiden tar dem ur sitt sammanhang, eftersom han sa till sina lärjungar och Översteprästen att de skulle se dessa saker hända.

Sedan sa Messias i Matteus 24:34 bara tre verser senare,

Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.

(SFB: Det här släktet Grek. geneá betyder både “generation” och “folk”.)

När Messias gör ett tydligt uttalande, bör vi inte avfärda det, bara för att vi inte förstår uppfyllelsen.

Han sa tydligt att alla de saker som han just sagt i de tidigare verserna skulle uppfyllas i den generationen.

För att förstärka det, sa han i verserna 35-36 efter att ha tillrättavisat de Judiska ledarna och uttalat ve över dem i Matteus 23 att de skulle dödas under sin generation.

Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. 36 Jag säger er sanningen: Allt detta ska komma över det här släktet.

Och inom en Biblisk generation på 40 år, visar historien att i själva verket lärjungarna och Översteprästen såg Honom komma i kraft och härlighet; när han fick den Romerska armén att ödelägga Jerusalem, templet och det Judiska ledarskapssystemet.

Detta matchar profetian i Daniel 9:26-27, som förutsåg vår Messias ankomst och att han skulle bli utlämnas av Judarna till döden; och som en konsekvens skulle staden och templet och Judarna bli ödelagda.

Men efter de sextiotvå veckorna ska den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. 27 Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

Hela sammanhanget med Predikan på Olivberget var att efter att Messias tillrättavisat de Judiska ledarna, proklamerade Han för sina lärjungar att templet skulle bli ödelagt,

Men han sade till dem: “Ni ser allt detta? Jag säger er sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.

Lärjungarna frågade inte om de sista tiderna, de frågade om när templet skulle förstöras.

När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: “Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?

KJV: ”And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world

Ordet “world” borde tolkas som “tidsålder“, som New King James versionen har tolkat det. De senare dagarna av den judiska tidsåldern började när de släpptes från Babylon efter 70 års fångenskap; och slutade år 70 e.Kr. då templet, staden och Judarna ödelades.

De tidigare dagarna var före den Babyloniska fångenskapen. Mellan de två tidsåldrarna var det 70 år av fångenskap när de inte ägde det heliga landet.

Så låt oss nu se på versen när vi har ett riktigt perspektiv på dess sammanhang:

Matteus 24:30 “Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

KJV: “And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.”

De Judiska ledarna bad alltid Messias att ge dem ett “tecken” för att bevisa sin makt och härlighet. Det Grekiska ordet för tecken är semeion, som Johannes ofta använde för att hänvisa till Jesu mirakel; själva ordet betecknar ett tecken på identifiering eller verifikation.

Han gav dem tecknet om att stå upp igen efter att de hade utlämnat honom till att bli dödad, med analogi att Han själv var templet.

Johannesevangeliet 2:19 “Jesus svarade: “Riv ner det här templet, så ska jag resa upp det på tre dagar.

Därefter dömde han de Judiska ledarna och gav dem tecknet på att förstöra deras storslagna tempel, ödelägga Jerusalem och Judarna; som bevisade Hans makt och ära.

Ordet “tribes/stammar” hänvisar till folket i Judéens land. Några från Israels hus hade återsamlats i den norra delen av Galiléen, där Messias tillbringade större delen av sin tid.

Det vill säga Judéens land; för andra nationer och länder, var vanligtvis inte uppdelade i stammar, som detta var; Inte heller var de drabbade av dess olyckor och ödeläggelser, och människosonens hämnd på det; åtminstone inte för att sörja av den anledningen, utan var snarare glada och jublade: (JG)

Det grekiska ordet för “earth/jord”, “ge”, betyder inte hela jorden, utan snarare betyder det “nation eller land”; i detta sammanhang, Judéens land.

Det är samma ord som används i Matteus 2:20: ”och sade: “Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land (”ge”), för de som ville ta barnets liv är döda””

Och folket i Judéens land sörjde verkligen när de såg Messias makt befallande den mäktiga armén som kom emot dem.

Symbolen för “clouds/moln” kan representera dom. I det här fallet domen av den Judiska nationen, som hade avvisat honom och utlämnat honom till att bli dödad.

I Jeremia 4:13 hänvisar ordet moln till Babylonierna, vars armé kom mot Judarna, som Faderns dom mot dem.

Se, han stiger upp som ett moln, hans vagnar är som en stormvind, hans hästar är snabbare än örnar. Ve oss, vi är förlorade“.

I Sefanja 1:15 hänvisar den “mörka, dystra dagens moln” till Elohims vrede mot sitt folk för deras synder. Dessa domar är effekterna av Hans vrede, uppenbarad för deras missgärningar. och Kaldéernas vrede och grymhet utövat på ett ursinnigt sätt.

Den dagen är en vredens dag, en dag av ångest och nöd, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av mörker och dimma, en dag av moln och dis,

Messias som kommer på molnen i Matteus 24:30 talar om att han kommer i stor makt för att döma Judarna genom att använda den Romerska armén för att ödelägga dem och deras tempel, och att etablera sitt rike, som varar för evigt.

Daniel 7:13-14 förutsade att Människosonen skulle komma på himlens moln!

I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. 14 Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras.

Uppenbarelseboken 1:7 kan kanske bevisa att Johannes skrev ned Uppenbarelsens syn innan Jerusalem blev ödelagt, eftersom det beskriver Messias som kommer på molnen i den generationen, så att de som bevittnade Hans död såg Honom komma i kraft och ära att få den Romerska armén att ödelägga staden, templet och Judarna.

Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som genomborrat honom.  Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen.

Messias historiska vittnen kommer i kraft och härlighet:

Den Judiska historikern Josefus, som dokumenterade förstörelsen av Jerusalem och templet, bevittnade stridsvagnar och soldater i sin rustning som sprang runt bland molnen:

“Förutom dessa [tecken], några dagar efter den där festen, på den tjugoförsta dagen i månaden Artemisius [Jyar] uppträdde ett speciellt otroligt och häpnadsväckande fenomen; Jag antar att redogörelsen av det verkar vara en fabel, om det inte var relaterat till dem som såg det, och om inte de händelser som följde det var av så speciell natur att de förtjänar sådana signaler; för före solnedgången sågs vagnar och soldater i sina rustningar springa runt bland molnen och städernas  omgivningar(Jewish Wars, VI-V-3).

Den medeltida Judiska historikern Sepher Yosippon utvecklar vidare ang. denna ängla-armé på himlen genom att säga:

“Vid den tiden sågs stridsvagnar av eld och ryttare, en stor styrka som flyger över himlen nära marken mot Jerusalem och hela Judeens land, alla hästar och ryttare var av eld.” (Sepher Yosippon A Mediaeval History of Ancient Israel translated from the Hebrew by Steven B. Bowman. Excerpts from Chapter 87 “Burning of the Temple”)

Matteus 24:27 lyder: “För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer.

Denna vers verkar föreslå att blixten kanske markerar Människosonens ankomst på molnen.

Historisk bekräftelse av blixten som markerar Kristi återkommande kan hittas i den Romerska historikern Tacitus skrifter:

På himlen dök det upp en vision av arméer i konflikt, med glittrande rustning. En plötslig ljusblixt från molnen lyste upp templet.  Dörrarna på den Heliga platsen öppnade sig plötsligt, en övermänsklig röst hördes för att förklara att gudarna lämnade den, och samtidigt kom det forcerade tumultet vid deras återtåg, (Tacitus The Histories 5.13.)

Kommentarer från stora teologer om Matteus 24:30:

Adam Clarkes kommentar till Bibeln

Då kommer Människosonens tecken att synas – Den enkla betydelsen av detta är att förstörelsen av Jerusalem kommer att vara ett sådan anmärkningsvärt belägg på Gudomlig hämnd, en sådan signifikant manifestation av Kristi makt och härlighet, att alla Judiska stammar ska sörja, och många kommer till följd av denna manifestation av Gud att ledas till att erkänna Kristus och hans religion. Med της γης, av landet, i texten,  menas uppenbarligen här, som på flera andra ställen, Judéens land och dess stammar, vare sig dess då är invånare eller det Judiska folket generellt.

Cokes kommentar på den Heliga Bibeln

Och så ska tecknet framstå, Den enkla meningen med detta är att förstörelsen av Jerusalem kommer att vara ett sådant anmärkningsvärt belägg på Gudomlig hämnd, en sådan signifikant manifestation av Kristi makt och härlighet, att alla Judiska stammar ska sörja, och många kommer därmed att ledas till att erkänna Kristus och den Kristna religionen. I de gamla profeterna beskrivs Gud ofta komma i molnen, på något anmärkningsvärt ingripande och manifestation av sin makt; och samma beskrivning tillämpas här på Kristus.

Professor Dr. Francis Nigel Lee

För den tiden kom Kristus osynligt – med de synliga Romerska arméerna – för att förstöra fariséernas Hus år 70 e.Kr.

John Gills exposition av hela Bibeln

Han kommer att uppträda, inte personligen utan i kraft av sin vrede och hämnd, på den Judiska nationen, som kommer att vara ett fullständigt tecken och bevis på att han kommer. För känslan är att när de ovanstående olyckorna ska drabba det civila samhällets tillstånd, och det kommer att bli sådana förändringar i deras kyrkliga tillstånd, så kommer det att vara tydligt att Kristus kom i köttet och att han också kommer med sin hämnd på den nationen, för att de avvisade och korsfästelse honom, som om de hade sett honom personligen i himlen. De hade alltid sökt ett tecken och ständigt frågade honom efter ett; och nu ska de få ett tecken med ett vittne som de hade i enlighet därmed.

Och då ska jordens stammar eller land, sörja ; det är Judéens land; för andra nationer och länder, var vanligtvis inte uppdelade i stammar, som det var; Inte heller var de drabbade av dess olyckor och ödeläggelse, och människosonens hämnd på den; åtminstone inte för att sörja av den anledningen, utan var snarare glada och gladde sig:

Och de skall se människosonen komma på himlens moln med kraft och stor härlighet. Den arabiska versionen tolkar det, “ni ska se”, som uttrycks av Kristus, i Matteus 26:64. Där tilltalas Översteprästen, de skriftlärde och de äldste och hela Judarnas Sanhederin: och eftersom samma personer, nämligen Judarna, menas här som där; så är samma människosons ankomst avsedd; inte hans ankomst på den sista dagen till dom även om det kommer att ske bland himlens moln och med stor makt och ära; men hans ankomst med och utdelandet av det sista slaget till förödelsen av folket, vilket var en mörk och grumlig rättsskipning för dem: och när de kände Hans arms kraft, och mäktighet, om de inte var blinda och dumma till sista graden; Se Hans persons ära och glans, att han var mer än en vanlig människa och ingen annan än Guds Son, som de hade avskytt, avvisat och korsfäst;

Messias som kommer bland molnen i stor makt och härlighet representerar tydligt Hans dom mot de ogudaktiga Judarna, när han övervakade dess ödeläggelse av den Romerska armén.

David Nikao

Nästa Predikan på Olivberget studie: Solen, Månen och Stjärnorna i Matteus 24:29

Print Friendly, PDF & Email