Messias Upprättar Sitt Rike

Denna Predikan på Olivberget studie visar dig hur Messias ödelade staden Jerusalem, templet och det Judiska ledarskapssystemet; och upprättar Sitt eget Rike på jorden.

De Judiska ledarna ville att deras Messias skulle störta Romarna, så att de skulle kunna regera med makt. Så avvisade de den sanna Messias och utlämnade Honom till Romarna för att bli dödad.

Ironin är att Messias sen totalt ändrade på situationen mot de Judiska ledarna; och använde den Romerska armén för att ödelägga dem och avlägsna dem från makten.

Matteus 27:25 konstaterar att Judarna förbannar sig själva.”Allt folket svarade: “Låt hans blod komma över oss och över våra barn!”  Och så blev det verkligen.

När de 1335 dagarna i Daniel 12 (1,335 days of Daniel 12) slutade år 70 e.Kr., låg Jerusalem i ruiner, templet förstördes, den Judiska Översteprästen och ledarskapssystemet avsattes från makten och det fanns 1,1 miljoner döda Judar i och runt Jerusalem.

I Matteus 23 hade Messias just kastat ve efter ve på de Judiska ledarna. Han fördömde dem och proklamerade att alla de rättfärdiga profeternas blod, martyrernas, skulle tömmas över dem. Det rätta sammanhanget i Matteus 24:29 är slutet på det Judiska ledarskapssystemet, som slutade år 70.

Solen representerade Översteprästen .

Månen representerade det Judiska rådet.

Stjärnorna  de många Rabbinerna.

De fysiska himlakropparna pekade på Messias, de pekade på den sanna uppfyllelsen som hela tiden var den storslagna designen.

Med det fysiska systemet borta, upprättar Messias sedan sitt rike:

I Hans himmelska Jerusalem, som Johannes kallar sin brud, i Uppenbarelseboken.

I Hans tempel, där Han är hörnstenen, apostlarna grunden och de heliga som är stenarna som utgör väggarna.

Med Messias som Överstepräst som medlar för de heliga inför Fadern.

Och med sina präster, de heliga, som tjänar riket och erbjuder andliga offer.

Daniel 2:44 förutsade att Elohim skulle upprätta sitt rike, inte i sluttiden när Messias kommer tillbaka, utan under kungarnas tid.

Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt.

Daniel 7:13-14 förutsade att Människosonen skulle komma på himlens moln!

I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. 14 Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras.

Stefanus anklagades för att lära att Messias skulle förstöra templet och avskaffa offersystemet, vilket är precis vad som hände.

Apostlagärningarna 6:13-14 “Sedan skickade de fram falska vittnen som sade: “Den där mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen! 14 Vi har hört honom säga att Jesus från Nasaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss.

Albert Barnes Anteckningar om Bibeln om Apostlagärningarna 6:14

Ändra på. Ska avskaffa dem eller ska införa andra i deras ställe.

Seder. De ceremoniella riterna och beaktandet av offer, festivaler etc. utnämnda av Moses.

John Gills exposition av hela bibeln på Apostlagärningarna 6:14

För vi har hört honom säga; Den Etiopiska versionen lägger till, “förutom”; men dessa ord är snarare en anledning, som ger bevis för och stöder den allmänna anklagelsen: att denna Jesus från Nasaret; som Stefanus talade om, och som de hälsade med förakt, skall förgöra denna plats; vilket betyder templet, som den Etiopiska versionen tolkar det; och är samma anklagelse, som de falska vittnena vid Kristi prövning väckte emot honom: och ska ändra de seder som Mose gav oss; det vill säga riterna, ceremonierna, institutionerna och utnämningarna av Mosaiska ordningen.

Messias upprättade sitt rike under det första århundradet under det satansstyrda Romerska rikets regeringstid.

Slutet på den Judiska tidsåldern var början på Elohims rike genom Hans Son; där de sanna Israeliterna, de sanna Judarna, de som tror genom bekännelse, skulle regera i Hans rike. (se Rom 2:28, översättarens kommentar).

Detta rike blev upprättat med Judarna som trodde på honom som sin utlovade Messias, med personer i Israels hus som hade återvänt till Galileen och med folk från de hedniska nationerna som blivit inympade.

Vi måste tro på Messias ord, att några av de människor som Han nu talade till skulle få se Hans rike komma.

Matteus 16:27-28 “Människosonen ska komma i sin Fars härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Människosonen komma i sitt rike

Mark 9:1 “Jesus sade till dem: “Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft.

 Lukas 9:27 Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Guds rike.

Många av lärjungarna hade dödats år 70, men inte alla av dem, som Johannes; som bevittnade dessa saker.

Teologen John Wesley kommenterar, “Och som en symbol på detta finns det några här som kommer att leva för att se Messias komma för att upprätta sitt medlande rike med stor makt och ära genom uppgång för Hans Kyrka och förödelsen av templet, staden och av Judarnas styrelseform.”

För att förstå profetians uppfyllelse måste vi helt enkelt tro på Messias tydliga uttalanden, som tydligt sa till Översteprästen som dömde honom till döden, att han skulle se Messias bli förhärligad och komma på molnen.

Markus 14:61-62 “Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade översteprästen honom: “Är du Messias, den Välsignades son?” 62 Jesus svarade: “Jag Är. Och ni ska få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.

Fadern hade arbetat genom den fysiska staden Jerusalem, templet och Översteprästerna; men nu hade Messias ratificerat det eviga förbundet  (everlasting covenant) med sitt blod som Påskalammet; den gamla modellen måste avslutas, så att den nya modellen, Elohims perfekta modell, skulle kunna upprättas.

När han hänvisade till vad Messias talade med lärjungarna om efter att han hade återuppstått, står det att Han talade om saker som rör Guds rike.

Apostlagärningarna 1:3 Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike.

Messias kom för att uppfylla Elohims plan för att friköpa de åtskilda heliga.

Hebreerbrevet 9:1 visar att Sinais första förbund var baserat runt det fysiska templet.

Det första förbundet hade sina regler för gudstjänsten och sin jordiska helgedom.

Hebreerbrevet 9:11-12 visar att Messias skapade det nya templet, utan händer.

Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Hebreerbrevet 10:9-10 visar att det fysiska förbundet ersattes av Messias.

Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Han upphäver det första för att upprätta det andra. 10 Och i kraft av den viljan är vi helgade, genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla.

Lagen skrevs på stentavlor.

Nu är lagen lagd i ditt hjärta, och Anden gör att du kan lyda den.

Hebreerbrevet 10:16 “Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem.
Och sedan säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen,

När du läser Uppenbarelseboken ser du att Messias brud symboliskt kallas det himmelska Jerusalem.

Uppenbarelseboken 21:2-3 “Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen: “Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem.

Johannes förkunnar att Messias brud är den heliga staden, det nya Jerusalem:

Uppenbarelseboken 21:9-10 “En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: “Kom, jag ska visa dig bruden, Lammets hustru.” 10 Och han förde mig i Anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud.

Elohims stad är inte längre den fysiska staden Jerusalem, utan det himmelska Jerusalem, som är befolkat av Hans helgade folk.

Hebreerbrevet 12:22-24 “Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, 23 till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och det renande blodet som talar starkare än Abels blod.

Hebreerbrevet 13:12-14 “Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod. 13 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. 14 Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma.

Adam Clarkes kommentar till Bibeln Hebreerbrevet 13:14

Här har vi ingen stad som består – Här är en elegant och kraftfull anspelning till Jerusalems kommande förstörelse. Det Jerusalem som låg under, skulle brännas upp med eld och jämnas med marken; det Jerusalem som var ovanifrån var det som ensamt som kunde anses vara permanent. Orden tycks säga: “Stå upp och gå, för det här är inte din vila: det är förorenat:” Omkring sju eller åtta år efter detta blev Jerusalem fullständigt förstört.

Abraham var inte fokuserad på det jordiska Jerusalem som hans arv, utan snarare det himmelska Jerusalem.

Hebreerbrevet 11:10 “för han (Abraham) väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud.

Hebreerbrevets författare erinrade om Enoks, Noahs, Abrahams och Sarahs tro; och proklamerade sedan:

Hebreerbrevet 11:16 “Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem.

Hebreerbrevet 13:12 berättar för oss att Messias inte dog i Jerusalem, han dog snarare utanför staden.

Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod.

Adam Clarkes kommentar till Bibeln – Hebreerbrevet 13:12

För att han skulle helga folket – att han skulle helga dem till Gud och försona deras synder, led han utanför Jerusalems portar, eftersom syndoffret förbrukades utanför lägret när tabernaklet fanns i öknen. Kanske var allt detta typiskt för avskaffandet av de Judiska offren, och avslutandet av hela det Levitiska systemet för dyrkan. Han lämnade staden, klandrade dess slutliga förstörelse och övergav den åt sitt öde; och led utanför porten för att föra hedningarna till Gud.

Hebreerbrevet 13:13 säger att vi inte ska söka eller be för den fysiska staden Jerusalem, för den har blivit fördömd.

Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära.

Adam Clarkes kommentar till Bibeln – Hebreerbrevet 13:13

“Låt oss därför gå ut till honom – Låt oss lämna denna stad och ett system som är ägnat åt förstörelse, och ta vår tillflykt till Jesus ensam, och bära Hans vanära – villig att räknas som avskum och den värsta sortens människor för hans skull, som bar syndares avoghet mot sig själv och dödades som en brottsling.”

Hebreerbrevet 13:14 förklarar att den fysiska staden Jerusalem inte är den stad som vi ska söka efter.

Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. 

Cokes kommentar till Heliga Bibeln – Hebreerbrevet 13:14

För här har vi ingen stad som består – När aposteln sa: Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret, talar han som om vi var i vårt vildmarkstillstånd, och reste mot vår vila. I vildmarken var Judarna skyldiga att bo i tält och hade ingen fast bostadsort; Vi som tror på Kristus är bara främlingar här och reser till det himmelska Jerusalem.

Himmelska Jerusalem har alltid varit destinationen i hjärtat för Elohims folk.

Messias och de heliga bildar templet, i vilket Elohim bor.

Fadern bor inte i ett tempel gjort med händer.

Apostlagärningarna 7:48-49 “Den Högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger: 49 Himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats där jag kan vila?

Apostlagärningarna 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand.

Det sanna templet är gjort av Hans händer.

Efesierbrevet 2:19-22 “Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, 22 och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden.

Kristi anhängare är stenarna som bygger upp murarna och väggarna.

1 Petrusbrevet 2:4-7 “Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. 6 Det står ju i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten

Murarna i den heliga staden Jerusalem består av jaspis, klar som kristall.

Uppenbarelseboken 21:11 Den hade Guds härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis.“.

Uppenbarelseboken 21:18 ”Muren var byggd av jaspis, och staden var av rent guld som liknade rent glas.

Faderns och Sonens ljus lyser upp templet inifrån, så att deras ljus skiner genom de genomskinliga murarna, genom de heliga, för att lysa upp allt som är omkring det.

Uppenbarelseboken 21:23 Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är Lammet.

Det sanna tabernaklet gjordes av Fadern, inte av människan.

Hebreerbrevet 8:1-2 “Här är huvudpunkten i det vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen 2 och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest.”

Messias blev Överstepräst i Sitt tempel.

Hebreerbrevet 8:1 “Här är huvudpunkten i det vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen….

Hebreerbrevet 9:11-12 “Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Hebreerbrevet 9:24 “Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.

De heliga är prästerna i Messias rike.

1 Petrusbrevet 2: 9 “Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar

Och minsann, de tidigaste troende blev faktiskt belönade för sin trofasta tjänst, till och med till döden:

Uppenbarelseboken 1:6 “och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Far, hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.

För att Du inte ska tro att jag undervisar dispensationalism/Darbyism eller ersättningsteologi, förklarar jag helt enkelt att den sanna uppfyllelsen av Elohims planer började under det första århundradet; när den sanna Översteprästen (Messias) upprättar det sanna riket i det himmelska Jerusalem, Elohim´s sanna tempel och de sanna prästerna.

Många Judar trodde på Messias och blev räddade, och de spelade en stor roll i den tidiga kyrkan. Men många avvisade honom och utlämnade honom till att bli dödad, och de blev ödelagda och borttagna från makten.

Romarbrevet 2:28-29 säger för oss att Jude är man inombords, den vars hjärta är omskuret.

Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. 29 Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud.

Romarbrevet 9:6-8 förklarar att Abrahams köttsliga ättlingar inte är Elohims barn.

Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha slagit fel. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel, 7 och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. Nej, det är genom Isak din avkomma ska räknas. 8 Det vill säga: det är inte de köttsliga barnen som är Guds barn, utan löftets barn räknas som hans avkomlingar.

Galaterbrevet 3:7 säger oss att ENDAST de som är av tro är Elohims barn.

Därför ska ni veta att de som har tron, de är Abrahams barn.

Galaterbrevet 3:16 säger oss att Abrahams säd är Messias.

Nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma. Det står inte: “och dina avkomlingar”, som när det gäller många, utan som när det gäller en enda: och din avkomma, som är Kristus.“.

Galaterbrevet 3:28-29 säger oss att Messias anhängare (Judar och hedningar) är Abrahams säd som mottar de löften som gavs till Abraham.

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.29 Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet.

Paulus säger klart till oss att sanna Israel, sanna Judar, tror av bekännelse och tillit och får så ärva de löften som gjordes till fader Abraham.

Alla som tror på Messias genom bekännelse och tillit är Guds utvalda folk. De kommer att ärva det helig Jerusalem när Messias återvänder.

Källa: The Seventy Weeks and the Great Tribulation (De sjuttio veckorna och den stora vedermödan) av Philip Mauro

Nästa Predikan på Olivberget studie: Josefus vittnesbörd

Print Friendly, PDF & Email