Denna Generation I Matteus 24

Denna Predikan på Olivberget studie diskuterar sammanhanget i vad Messias förkunnar om att “denna generation” inte skulle förgå förrän varningarna och tecknet i Matteus 24 uppfylldes.

Matteus 24:34 “Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.

SFB Det här släktet Grek. geneá betyder både “generation” och “folk”.

När Messias gör ett tydligt uttalande, bör vi inte avfärda det, bara för att vi inte förstår uppfyllelsen.

Han sa tydligt att alla de saker som han just talat i de tidigare verserna skulle uppfyllas i den generationen.

Det faktum att jag måste bevisa vad “denna generation” betyder, säger hur stort fiendens bedrägeri är.

Fienden har fått människor att koppla uppfyllandet av Predikan på Olivberget till sluttiden, så att de inte förstår sanningen om vad som hände under det första århundradet.

Messias hade just tillrättavisat de Judiska ledarna (dokumenterat i Matteus 23) och sagt dem att allt rättfärdigt blod av de dödade profeterna skulle utgjutas över “denna generation“, vilket innebär att det skulle utgjutas över dem.

Messias berättade sedan för lärjungarna i Predikan på Olivberget (dokumenterat i Matteus 24, Mark 13 och Lukas 21) att under denna generation skulle templet bli ödelagt.

Vi måste ta Messias på hans ord, för någon annan förklaring ligger utanför  sammanhanget.

Diskussionen började på grund av att lärjungarna påvisade det vackra templet, och Messias proklamerade att det skulle bli totalt ödelagt.

Och år 70 e.Kr. var folket till prinsen från Daniel 9, den Romerska armén, så förargade på Judarna, att de gick emot Titus befallning att bevara templet; och de förstörde det och rev ner varje sten för att stjäla guldet.

Vi har ett tydligt uttalande från Messias att templet skulle förstöras under den generationen, och vi har historiskt bevis på att det verkligen blev ödelagt under den generationen.

Var snäll och lägg undan alla förutfattade meningar om vad pastorer har lärt dig och titta bara på vad Skriften förkunnar.

Predikan på Olivberget föregicks av att Messias fördömer fariséerna och de laglärda och säger:

Matteus 23:34-36 “Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. 35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. 36 Jag säger er sanningen: Allt detta ska komma över det här släktet.”

SFB Det här släktet Grek. geneá betyder både “generation” och “folk”.

“Han sa att de skulle döda några av apostlarna och att de skulle få betala för det, deras generation, inte någon framtida generation, eftersom det inte vore logiskt.”

Här är andra exempel på Messias som talar till den aktuella generationen Judar, som han kallade “denna generation”.

Lukas 11:29-32 “När folk strömmade till, började Jesus tala: “Det här släktet är ett ont släkte. Det söker ett tecken, men det ska inte få något annat än Jonas tecken. 30 Så som Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska Människosonen vara det för det här släktet. 31 Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet, och här är något som är större än Salomo. 32 Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. De omvände sig vid Jonas predikan, och här är något som är större än Jona.

KJV: “And while the crowds were thickly gathered together, He began to say, “THIS IS AN EVIL GENERATION………..”

Mark 8:12 “Jesus suckade i sin ande och sade: “Varför begär det här släktet ett tecken? Jag säger er sanningen: Det här släktet kommer aldrig att få något tecken.” ”

KJV: “But He sighed deeply in His spirit, and said, “Why does this generation seek a signAssuredly, I say to you, no sign shall be given to this generation.

Messias proklamerade att den nuvarande generationen skulle avvisa Honom.

Lukas 17:25 “Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet.

KJV: “But first He must suffer many things and be rejected by this generation.

Vi vet att den generationen avvisade honom som sin Messias och utlämnade honom till att bli dödad.

Messias sa till översteprästen som fördömde honom, att han skulle se Messias komma i makt och härlighet.

Matteus 26:62-64 ”Då reste sig översteprästen och frågade honom: “Svarar du inte på vad de vittnar mot dig?” 63 Men Jesus var tyst. Då sade översteprästen till honom: “Jag besvär dig vid den levande Guden: Säg oss om du är Messias, Guds Son.” 64 Jesus sade till honom: “Du själv har sagt det. Men jag säger er: Härefter ska ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.

Så sammanhanget med vad Messias menar när han säger “denna generation” är helt klart.

Under Pingstdagen tillrättavisade Petrus Judarna, som bevittnade apostlarna som var fyllda av Anden och talade om Evangeliet på olika språk, och pekade återigen på den nuvarande generationen:

Apostlagärningarna 2:40 “Låt er frälsas från det här bortvända släktet!

KJV: “Be saved from this perverse generation”

 Citat från de stora teologerna om betydelsen av “denna generation“:

Albert Barnes Albert Barnes Anteckningar om Bibeln (1832)

Denna generation, etc. Denna tidsålder; denna människosläkt. En generation är ungefär trettio eller fyrtio år. Jerusalems förstörelse ägde rum omkring fyrtio år efter det att detta sades. Kommentar på Matteus 16:28.

Tills alla dessa saker, etc. Tills dessa saker når sitt fullbordande. Tills händelser ska äga rum som ska vara en fullständig uppfyllelse, om det inte fanns något ytterligare avsett längre fram. Han menar inte att här utesluta hänvisningen till domen, men för att säga att ödeläggelsen av Jerusalem skulle vara sådan att den passade ordets förutsägelse. Så när Adam hotades av döden hade hotets verklighet framgått, och det hotet skulle ha blivit uppfyllt, om människan endast lidit en världslig död. Samtidigt hade det en hotande mening, som också skulle täcka och rättfärdiga den eviga döden i helvetet. Således hade Kristi ord, som beskriver Jerusalems förstörelse, en fullständig innebörd som även skulle uppfylla domens händelser,

Adam Clarkes kommentar till bibeln (1837)

“Det är bokstavligen sant med  hänvisning till Jerusalems förstörelse. Johannes levde sannolikt för att bevittna dessa saker ske; Jämför Matteus 16:28, med Johannes 21:22; och det fanns några rabbiner vid liv när Kristus talade dessa ord som levde fram tills staden förstördes, det vill säga Rabban Simeon, som förgick med staden; R. Jochanan ben Zaccai, som överlevde det R. Zadoch, R. Ismael och andra. Se Lightfoot” (Adam Clarkes kommentar på Matteus 24)

CH Spurgeon (1868)

“Konungen lämnade inte sina anhängare utan att de förstod när dessa saker skulle hända:” Sannerligen säger jag till dig: Denna generation kommer inte att förgå förrän alla dessa saker är uppfyllda.” Det handlade bara om den vanliga gränsen för en generation när Romerska arméer omringade Jerusalem, vars ondskas mått var fullt och överflödigt i elände, plåga, nöd och blodsutgjutelse, som världen aldrig tidigare sett varken förr eller senare. Jesus var en sann profet; allt som han förutsåg uppfylldes bokstavligen. “(Evangeliet om Konungariket , s.218)

Genève Bibel noteringar från de Protestantiska Reformatorerna (1599)

“Matteus 24:34 Sannerligen säger jag eder: Denna (t) generation kommer inte att förgå förrän allt detta händer.
(t) Denna tid: ordet “generation” eller “tid” används här för människorna i denna tid.”  “För inom femtio år efter detta blev Jerusalem förstört: de Gudstrogna förföljdes, falska lärare förförde folket, religionen blev förorenad, så det såg ut som att världen skulle upphöra att finnas”. (Matteus 24:34)

Jamieson, Fausset, Brown Kommentar Kritisk och Förklarande på hela Bibeln 1871

“Huruvida vi tar detta för att betyda att det hela skulle vara uppfyllt inom nuvarande generationsgränserna eller, enligt ett vanligt sätt att tala, att den nuvarande generationen inte skulle förgå utan att få se början på denna förutsägelse, fakta stämmer fullständigt. För antingen var det hela uppfyllt i förstörelsen som Titus uppnådde, som många tror; eller, om vi sträcker ut det, enligt andra, tills det grundliga utspridandet av Judarna, lite senare under Adrian, tycks alla anspråk som vår Herres ord krävde vara uppfyllda. “(Kommentar, Praktisk och förklarande om hela Bibelen, 979)

John Calvins kommentar till Bibeln

“Betydelsen är därför: “Denna profetia är inte relaterad till onda ting som ligger i en avlägsen framtid, och vilken eftervärlden kommer att se efter många århundraden, utan som nu hänger över dig och är redo att falla i stor mängd så att det inte finns någon del som den nuvarande generationen inte kommer att uppleva.” (på plats)

“För inom femtio år blev staden förstörd och templet raserades, hela landet reducerades till en ohygglig öken, och världens egenhet reste sig upp mot Gud.” (Kommentar av Evangelisterna – Matteus, Markus, och Lukas Evangeliesynops (samsyn), vol 3, trans. av William Pringle (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1949), 151.

“Även om Kristus använder ett generellt uttryck, utsträcker han inte diskussionerna till alla de eländigheter som skulle komma över kyrkan, utan informerar bara  dem om att innan en enda generation ska förgå, kommer de av erfarenhet att lära sanningen om vad han har sagt. För inom femtio år blev staden förstörd och templet fullständigt raserat, hela landet reducerades till en hemsk öken, och världens envishet reste sig upp mot Gud. Nej mer, deras ilska blev underblåst för att utrota frälsningsläran, falska lärare uppstod för att förvränga det rena evangeliet genom sina bedrägerier, religionen ådrog sig oerhörda chocker och hela det gudfruktiga sällskapet blev förtvivlat bedrövade. Fastän samma ondska begicks i oavbruten följd under många år efteråt, så var det som Kristus sa sant, att, före varje generations slut skulle de troende i verkligheten känna och genom otvivelaktig erfarenhet, förstå sanningen av hans förutsägelse; för apostlarna utstod samma saker som vi ser idag. Och ändå var det inte Kristi syfte att lova sina anhängare att deras olyckor skulle avslutas inom en kort tid (för då skulle han ha motsagt sig själv, eftersom han tidigare hade varnat dem för att slutet ännu inte var kommet), utan för att för att uppmuntra dem till uthållighet, sa han uttryckligen att de sakerna relaterade till deras egen samtid. Betydelsen är därför: “Denna profetia är inte relaterad till onda ting som ligger i en avlägsen framtid, och vilken eftervärlden kommer att se efter många århundraden, utan som nu hänger över dig och är redo att falla i stor mängd så att det inte finns någon del som den nuvarande generationen inte kommer att uppleva.”

John Gills exposition av hela bibeln (1809)

“Sannerligen säger jag dig, denna generation kommer inte att förgå, etc. Inte generationen av människor i allmänhet; som om denna mening var, att mänskligheten inte skulle upphöra, förrän dessa saker fullbordades, inte heller generationen av Judarnas folk, som skulle fortsätta att vara ett folk; inte heller generationen av Kristna; som om meningen var att det alltid skulle finnas en uppsättning Kristna eller Kristna troende i världen tills alla dessa händelser skedde; utan det avser den nuvarande tidsåldern eller generationen av människor som lever i den; och meningen är att alla människor i den tiden inte skulle dö, men vissa skulle leva tills allting var uppfyllt; se Matteus 16:27-28, som många gjorde, och som det finns anledning att tro att de skulle kunna, och måste, eftersom alla dessa saker hade sitt fullbordande ungefär fyrtio år efter detta: Och säkert är det att Johannes, en av Kristi lärjungar, överlevde tiden med många år. och som doktor Lightfoot observerar, många av de Judiska läkare som nu lever, när Kristus talade dessa ord, levde tills staden blev ödelagd; som Rabbi Simeon, som förgicks med den, R. Jochanan är Zaccai, som överlevde den, R. Zadoch, R. Ishmael och andra: detta är ett fullständigt och tydligt bevis, att ingenting som tidigare sagts relaterat till Kristi ankomst, domens dag och världens ände; utan att allt handlar om människosonens  ankomst, under Jerusalems förstörelse och slutet för den Judiska staten.” (vol 2, 1809, s. 240)

John Wesleys Anteckningar om Bibeln (1754)

“Den här generationens människor som lever nu, kommer inte att förgå förrän allting uppfylls – uttrycket innebär att en stor del av den generationen skulle förgå, men inte hela. Precis så var det; för staden och templet förstördes trettionio eller fyrtio år senare.”

Det är ologiskt och utanför sammanhanget att placera Messias klara deklaration av “denna generation” till sluttiden.

David Nikao

Nästa Predikan på Olivberget studie: Förödelsens Styggelse

Print Friendly, PDF & Email