Förödelsens Styggelse

Denna Predikan på Oliverget studie handlar om förödelsens styggelse som förutsagd av Messias i Matteus 24.

Denna Predikan på Olivberget Bedrägeri studie  kommer att fokusera på “Förödelsens styggelse” som så många lärare felaktigt tillskriver en sista tiden antikrist som vanhelgar ett Judiskt tempel.

När människor inte förstår hur en profetia har uppfyllts spekulerar de att det måste ske i framtiden.

Studien om bedrägeriet med Daniels 70 veckor motbevisar tanken med på en 7 årig vedermödoperiod, ett 7-årigt fredsavtal med Israel, och behovet av ett återuppbyggt tempel där antikrist förmodat skulle begå förödelsens styggelse.

Låt oss titta i Skriften för att se hur profetian av “Förödelsens styggelse” redan har blivit uppfylld.

Sammanhanget i “Predikan på Olivberget” handlade om den förestående ödeläggelsen av Jerusalem och och det Judiska folket, INTE om sluttiden.

I Lukas 19:41-44, närmade sig Messias och hans lärjungar Jerusalem och han berättade för dem att Judarnas fiender (Romarna) skulle omringa dem och jämna dem och templet med marken.

När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den 42 och sade: “Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig frid! Men nu är det dolt för dina ögon. 43 Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. 44 De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.”

Profetian om Daniels 70 veckor  berättade för Judarna exakt det år som deras Messias skulle komma.

Men för att de inte förstod profetian, förkastade de Messias och utlämnade honom till att bli dödad; så han berättade för dem att deras fiende (Romarna) skulle omringa dem och jämna dem och templet med marken.

I Matteus 23 fördömde Messias de Skriftlärde och Fariséerna och sa till dem att allt det rättfärdiga blod som de hade utgjutit skulle komma över dem.

Matteus 23:31-33 “Så vittnar ni om er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. 32 Fyll då också ni era fäders mått! 33 Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

Matteus 23:34-36 ”Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. 35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. 36 Jag säger er sanningen: Allt detta ska komma över det här släktet.

SFB Det här släktet Grek. geneá betyder både “generation” och “folk”.

Matteus 23:37-39 “Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte.38 Nu ska ert hus lämnas öde, 39 för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Messias lämnade templet för sista gången, och han kallade det “ert hus“, vilket innebär att Han och Fadern hade övergivit det.

Eftersom Judarna dödade profeterna, Messias och hans lärjungar; Blev de övergivna och dömda till fullständig förödelse.

I Lukas 21:6 lämnade Messias Jerusalem och när han såg tillbaka på templet, sade han: “Detta som ni ser – det ska komma dagar då här inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.

De gick till Olivberget och lärjungarna frågade Honom när detta skulle hända. Deras frågor dokumenterades in i tre av evangelierna.

Matteus 24:3 – “När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: “Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?

Markus 13:4 – “Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas?

Lukas 21:7 – “Då frågade de honom: “Mästare, när ska det ske? Och vad blir tecknet när det ska hända?

De frågade Messias när den kommande förödelsen av templet skulle äga rum, och vilket tecken skulle de leta efter, före Jerusalems och Judarnas ödeläggelse.

Hans syfte med denna diskussion var inte att ge sitt folk ett tecken på Hans återkomst utan för att varna den generationen troende för att Jerusalems förstörelse närmade sig och ge dem ett säkert tecken, så att de kunde sätta sig i säkerhet genom att fly land och stad.

Matteus 24:15-16 – “När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – 16 då måste de som är i Judeen fly upp i bergen.

Markus 13:14 – “När ni ser ’förödelsens styggelse’ stå där den inte får stå – läsaren bör förstå det rätt – då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. 

Lukas 21:20-21 – “När ni ser Jerusalem omringas av armeer, då vet ni att dess förstörelse är nära. 21 Då måste de som är i Judeen fly till bergen, och de som är inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden.

Matteus och Markus dokumenterade med liknande ord, men Lukas gav oss mer detaljer, som definierar vad som är tecknet på “Förödelsens styggelse “.

Ordet som återges som “styggelse” betyder, enligt de hebreiska och grekiska lexikonen, något som är märkligt motbjudande eller avskyvärt.

Romarna var en styggelse för Judarna, som avskydde dem på grund av sin hedniska livsstil och för att de kontrollerade Judéen och Judarna.

Historien visar att den Romerska armén ödelade templet, staden och Judarna; så de var verkligen en förödelsens styggelse.

Lukas bekräftar att denna del av Messias predikan på Oljeberget skulle uppfyllas år 70 e.Kr., inte i sluttiden.

Lukas 21:24 “De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.

Titusbågen firar minnet av Jerusalems och templets ödeläggelse av den Romerska armén

Mycket tydligt, hänvisar templets ovan nämnda ödeläggelse till Jerusalems fall år 70 e.Kr., pga. Romarna, mindre än fyra decennier eller inom en generation efter Messias död. NIGEL

Dessa verser kan inte tillämpas på en Antikrist i sluttiden som vanhelgar ett återuppbyggt Judiskt tempel, eftersom de hänvisar till hedningarna som trampar ner Jerusalem, som har ägt rum sedan Jerusalem blev ödelagt av de Romerska arméerna år 70 e.Kr.

Messias syftade på profetian om de 70 veckorna i Daniel, som förutsåg Jerusalems ödeläggelse av folket till en furste’.

När Judarna skulle bli befriade från sin fångenskap i Babylon gav Elohim dem 70 profetiska veckor (490 år) för att ångra sig, och försona sig, med honom, att återuppbygga templet och staden och att ta emot sin kommande Messias.

Detta angav för Judarna att deras Messias skulle komma under Daniels 70:e vecka, som började år 27 e.Kr., det år då Messias blev döpt och smord.

Messias predikade evangeliet för Israels hus i 3 1/2 år och erbjöd dem ett nytt förbund.

De som accepterade Messias och hans nya förbund blev räddade.

De som avvisade Messias ödelades.

folket till en furste ‘ i Daniel 9:26 var den Romerska armén som Messias sände och som flödade in i staden som en flod år 70 e.Kr.

……Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Så “fursten” i Daniels 70:e vecka är INTE en Antikrist i sluttiden. Det var Messias, prinsen som nämndes i den tidigare versen i Daniel 9:25.

Och eftersom det inte är tillämpligt på en antikrist i sluttiden, är grunden för den 7-åriga vedermödan ogiltig.

På grund av Judarnas styggelser mot Elohim ödelade han dem.

På grund av Judarnas alla styggelser, inklusive att utlämna Messias till att bli dödad och sedan döda hans lärjungar, utgöt Messias sin vrede över Judarna, genom den Romerska armén.

Uppfyllandets tidslinje:

Den Romerska arméns första tillvägagångssätt under Cestius omringade staden år 66 e.Kr., som var “förödelsens styggelse” som Messias varnade lärjungarna för.

Obs! Förödelsens styggelse måste vara något som lärjungarna kunde se. En avgud placerad i templet skulle inte kunna ses förutom av prästerna.

Den Judiska historikern Josefus dokumenterar att Cestius gjorde så snabba framsteg att staden var på väg att bli erövrad.

De upproriska elementen flydde i stor utsträckning och de fridfulla invånarna var på väg att öppna portarna för Romarna, när en anmärkningsvärd sak ägde rum, så oförklarlig ur en naturlig synpunkt att den endast kan hänföras till Guds direkta ingrepp, och för uppfyllandet av Kristi ord.

Josefus berättar hur folket skulle erkänna Cestius som sin välgörare när han plötsligt återkallade sina soldater och drog sig tillbaka från staden utan någon anledning i världen.

Om han inte hade dragit sig tillbaka när han gjorde, hade staden och helgedomen givetvis sparats; och Josefus säger att det var, antar jag, på grund av den motvilja som Gud redan hade mot staden och helgedomen som han (Cestius) var hindrad från att sätta stopp för kriget den dagen (II 19: 6).

Detta berodde på att Messias lovade sina lärjungar ett sätt att undkomma, att “när de såg förödelsens styggelse” (de avgudadyrkande Romerska arméerna med bilder på sina avgudar på sina banér) redo att ödelägga Jerusalem, “stå där de inte borde,”  ”vid helgedomen” i Jerusalem; de skulle då fly till bergen.

Eusebius hänvisar till en mirakulös händelse där en ängels röst tydligt hördes av de Kristna i Jerusalem på deras tempelmötesplats som sade: “Låt oss snabbt dra oss härifrån.”

Messias följare åtlydde Hans varning och flydde Judéen före förstörelsen, och det finns inte ett dokumenterat dödsfall av en Kristen utfört av Romarna.

Judarna blev uppmuntrade och ingöts mod när den Romerska armén drog sig tillbaka, så de stannade i staden; och blev förintade av nästa Romerska division, ledd av Titus.

Denna passage var för Herrens lärjungar, som då fanns i Jerusalem och Judéen, den viktigaste i hela profetian; ty det gav tecknet, varigenom de skulle veta att ödeläggelsen, förutsagd i Daniel 9:26, var nära så att de skulle fly, när de såg det. Lukas beskriver tecknet i klarspråk. Omringandet av Jerusalem av arméer var en varning att dess ödeläggelse var nära. (E.M)

Vi har redan påpekat att ordet styggelse betyder någon förhatlig eller avskyvärd sak. Det skulle passa utmärkt på de Romerska arméerna på deras förstörelseuppdrag. Faktum är att de beskrivande orden, av ödeläggelse, verkligen bestämmer meningen. (E.M)

Uppenbarligen kan inte uppsättandet av en avgud i den inre helgedomen vara ett tecken för Herrens folk att fly. Detta skulle bara prästerna kunna se. Och det kan inte vara ett tecken för dem som är i Judéen. Eftersom de invaderande arméerna skulle vara en syn som alla kunde se. (E.M)

Dessutom är upprättandet av en avgud i helgedomen en sak som inte kunde göras förrän staden och templet intogs av fienden, vilket skulle vara i slutet av belägringen. Därför skulle det inte kunna fungera som ett tecken för lärjungarna att rädda sig från belägringen och dess hemskheter genom tidig flykt. (E.M)

Den Romerska armén ödelade folket och staden.

Historiker dokumenterar att ingen av de onda Judarna (som avvisade Jesus och som dödade budbärarna som han skickade till dem) förstod vad som var i antågande.

Ända fram till Romarnas intagande av templet år 70 e.Kr., blev de vilseledda av falska profeter, och de sökte meningslöst efter ett mirakulöst ingripande från dem.

Men riklig dokumentation avslöjar att innan Jerusalems ödeläggelse kunde alla de troende i staden fly till bergen och hitta en tillflykt. Inte en enda troende förgick under belägringen, för de såg tecknet som Messias visade dem.

Liknelsen om bröllopsfesten förutsade att Messias skulle sända en armé för att ödelägga Judarna och Jerusalem.

Matteus 22:1-7 säger: “Jesus talade än en gång till dem i liknelser: 2 “Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son. 3 Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. 4 Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: Min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet! 5 Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sin åker, en annan till sina affärer. 6 De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. 7 Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad.

Messias nya förbund erbjöds Israels hus och Judas hus, som lovat i Jeremia 31:31, men de flesta avvisade Messias och fick honom korsfäst.

Sedan dödade de hans lärjungar, som Messias hade förutsagt.

Elohims hämnd för allt det rättfärdiga blodet kom över denna generation, och Messias tillät den Romerska armén förgöra dem och bränna upp Jerusalem.

Kommentarer på Förödelsens Styggelse i Matteus 24:15

Smiths bibelordbok:

Förödelsens Styggelse, nämns av vår Frälsare, (Matteus 24:15,) som ett tecken på den annalkande förstörelsen av Jerusalem, med hänvisning till (Daniel 09:27; 11:31; 12:11.) Profetian refererade slutgiltigt till Romarnas ödeläggelse av Jerusalem, och följaktligen måste styggelsen beskriva något som är kopplat till den händelsen … De flesta hänvisar till den Romerska arméns banér eller banderoller.”

FN Lee – Predikan på Olivberget och förödelsen av Jerusalem i profetian:

Förödelsens Styggelse = Romerska armén. Styggelsen började år 66 e.Kr. med skändningen av Jerusalem av Romerska banéren (örnar = Romerska militära symboler, dvs orena gamar – jfr vers 28). Den fulla ödeläggelsen inträffade 3,5 år senare.

Många i den sen-medeltida kyrkan, alla för-Reformationens lärda och alla de Protestantiska Reformatorerna såg det Romerska Påvedömets skändning av den Kristna Kyrkan som den fortsättningen av det hedniska Roms skändning av det gamla templet.

[Stå på helig plats = omringat staden, kallad helig på grund av Templet och dess dyrkan. De Romerska arméerna omringade först staden, så småningom bröt de igenom och stod bokstavligen i Templet när de förstörde både staden och templet].

François-Joseph Heim – Studie för Romarnas förstörelse av Jerusalem – Google Art Project Matteus 24:16-21 Låt dem som är i Judéen fly till bergen: låt den som är på hustaket inte komma ner för att hämta något ut ur sitt hus: Låt inte heller den som är ute på fältet, återvända för att hämta sina kläder. Och ve dem som väntar barn och de som ger di i dessa dagar! Men be att du inte måste fly på vintern eller på sabbaten. Ty då kommer det att bli en stor vedermöda, som inte funnits från världens början till denna tid, nej, som heller aldrig kommer att bli.

När Kristi anhängare såg den Romerska armén, skulle de fly för sina liv. [David Nikao – de gjorde verkligen detta, flydde till Pella. Här är Gill om Josefus:

När den här signalen ges, låt den bli uppmärksammad och observerad; låt dem som är i staden Jerusalem, ge sig av från den; eller i någon annan del av Judéen, eller i någon av städerna där; låt dem inte bege sig till Jerusalem, föreställa sig att de kan vara säkra där, i en så stark och befäst plats, utan låt dem fly någon annastans,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. se Lukas 21:21 och följaktligen observeras att många flydde vid denna tid; och det uppmärksammas av flera framställare, och som Josefus (a) märker med förvåning att Cestius Gallus har avancerat med sin armé till Jerusalem och belägrat den och plötsligt utan anledning, hävde belägringen och drog tillbaka sin armé, när staden kanske lätt hade kunnat intagits, varigenom detta blev en signal; och ett tillfälle till de Kristna att genomföra sin flykt: vilket de gjorde i enlighet med detta; och gick över Jordanien, som Eusebius säger (b) till en plats som heter Pella; så när Titus kom några månader senare, fanns ingen Kristen i staden, de hade flytt, som de hade bjudits att göra.

Berg = berg eller annan säker plats eller tillflyktsort. Många flydde till Libanonberget.

Förödelsen var så plötslig att de troende inte skulle stanna och ta med sig någonting utan bara fly för sina liv. De skulle gå ner från sina tak med den yttre stegen, inte ens gå igenom sina hus för att undgå att de fångas och dödas på vägen. Arbetarna på fälten lade sina ytterkläder på fältens sidor medan de arbetade. De fick inte ens vända tillbaka för att hämta dem, utan flydde precis som Lot flydde Sodom. Det var så plötslig och snabb som ödeläggelsen skulle bli].

Adam Clarkes kommentar till bibeln

Den Förödelsens Styggelse, som Daniel talar om – Med denna Förödelsens Styggelse hänvisar Lukas till den Romerska armén (Lukas 21:20-21); och denna styggelse som står i det heliga är den Romerska armén som belägrar Jerusalem; Detta, säger vår Herre, är det som profeten Daniel talade om, i hans profetias nionde och elfte kapitel; och låt så alla som läser dessa profetior förstå dem; och med hänvisning till denna specifika händelse förstås de av rabbinerna.

Den Romerska armén kallas en styggelse, för dess banér och bilder, som uppfattades så av Judarna. Josefus säger, (War, b. Vi. Kapitel 6), Romerna tog med sig sina banér till templet och ställde upp dem mot den östra porten och offrade till dem där. Den Romerska armén kallas därför passande för en styggelse, en styggelse som ödelägger, eftersom den skulle ödelägga och lägga Jerusalem i spillror. och denna armé som belägrar Jerusalem kallas av Markus, 13:14, som står där den inte borde, d.v.s. som i texten här, på den heliga platsen; eftersom inte bara staden, utan en stor omfattning av marken, betraktades som helig, och följaktligen borde inga profana personer stå på den.

Albert Barnes Anteckningar om hela Bibeln

Förödelsens styggelse. 

Detta är ett hebreiskt uttryck, vilket betyder en hemsk, vedervärdig eller hatfull förstörare. Hedningarna var alla hållna av Judarna för att vara en styggelse, Apostlagärningarna 10:28. Förödelsens styggelse avser den Romerska armén; och är så förklarat av Lukas 21:20. Den Romerska armén kallas vidare en styggelse på grund av bilderna av Kejsaren och örnarna, som bärs framför legionerna och vördas av Romarna med gudomliga ära.

Stå på Helig mark. Markus säger “stående där de inte borde”, vilket betyder samma sak. Hela Jerusalem var ansedd helig, Matteus 4:5. Betydelsen av detta är, när du ser de Romerska arméerna som står i den Heliga staden, eller i läger runt templet, eller de Romerska banéren i templet. Josefus berättar vidare, att när staden intogs, tog Romarna sina avgudabilder in i templet och ställde upp dem över den östra porten och offrade till dem där. (Jewish Wars, book vi., chap. 6, 1.)

Barton W. Johnson i Folkets Nya Testamentet:

När ni då ser förödelsens styggelse. Detta är tecknet på när Kristna ska fly från Jerusalem. Se Daniel 9:27; 11:31; 12:11. Lukas säger: “När ni ser Jerusalem omringas av arméer, då vet ni att dess ödeläggelseär nära.” (Lukas 21:20). Detta var därför Kristi förklaring av förödelsens styggelse. Den Romerska armén, hednisk, med hedniska bilder och banér, redo att offra till avgudar på templets altare, som utför ödeläggelsen i Jerusalem och templet, är vad som menas.

På helig plats . Markus säger: “stå där den inte får stå” [Markus 13:14]; runt “den heliga staden” [Matteus 4:5].

Coks kommentar på den Heliga Bibeln

När ni så får se, Vad som än är svårt i dessa ord, kan det uppklaras av den parallella platsen, Lukas 21:20-21. Varifrån det framgår, att förödelsens styggelse är den Romerska armén; och den förödelsens styggelse som står på helig plats, är den armén som belägrar Jerusalem. Detta är, säger vår Frälsare, är den förödelsens styggelse som talas om i Daniels profetia, (kapitel 9 och 11) så låt alla som läser dessa profetior förstå dem.

Den Romerska armén kallas styggelse, för dess banér och bilder var detta för Judarna, där  varje bild av en människa och varje avgud kallades en styggelse. Efter att staden intogs, tog Romarna sina banér in i templet och ställde dem mot den östra porten och offrade för dem där. Den Romerska armén kallas då passande styggelse och förödelsens styggelse, eftersom de skulle ödelägga Jerusalem och lägga staden i spillror. Och den här arméns belägring av Jerusalem blir stående på Helig plats; staden, och en omfattande omgivning, ansågs vara Helig.

“När den Romerska armén närmar sig för att belägra Jerusalem, så låt dem som är i Judéen tänka på sin egen säkerhet och fly till bergen.” Detta råd blev ihågkommet och i praktiserades senare av de Kristna. När Cestius Gallus kom med sin armé mot Jerusalem, flydde många från staden: Efter hans reträtt begav sig många av de förnäma judarna därifrån; och när Vespasianus närmade sig den med stora styrkor flydde en stor mängd, säger Josefus, från Jeriko till bergslandet för sin säkerhet.

Vid denna kritiska tidpunkt lämnade alla som trodde på Kristus Jerusalem, och flydde till Pella och andra platser bortom Jordanfloden; så att de alla förunderligt kunde fly; och vi kan inte utläsa att så mycket som någon förgick under Jerusalems ödeläggelse: av sådan avgörande betydande var denna försiktighet av vår Frälsare till de troende!

John Gills exposition av hela bibeln

När ni då får se förödelsens styggelse Från tecken fortsätter Kristus till den omedelbara orsaken till att Jerusalem förstörs. som var “förödelsens styggelse”, eller förödande avsky; eller den avskyvärda sak som hotade och medförde ödeläggelse över staden, templet och nationen: med vilket menas att ingen staty placerades i templet av Romarna: inte den gyllene örn som Herodes satte upp på templet, för det var innan Kristus sade dessa ord; inte heller bilden av Tiberius Caesar, vilken Pilatus sägs ta med in i templet; för detta, om det är sant, måste vara om denna tid; medan Kristus inte kan anses hänvisa till någonting så nära till hands; än mindre statyn av Adrian som sattes på den mest heliga platsen, som skedde hundratrettio år och senare efter stads- och tempelförstörelsen; inte heller statyn av Titus, som förstörde båda, som inte någonsin verkar ha försökts sättas upp; Inte heller av Caligula, som, om än beordrades, förhindras att placeras där: men den Romerska armén är utformad; se Lukas 21:20 som var כנף שקוצים, “vingen” eller “vedergällarnas armé som ödelade”, Daniel 9:27.

Arméer kallas vingar, Jesaja 8:8 och de Romerska arméerna var en ödeläggelse för judarna, och för vilka de var en styggelse; inte bara för att de bestod av hedniska människor och oomskurna personer, men främst på grund av deras avgudabilder, som fanns på deras banér: för bilder och avgudar var alltid en styggelse för dem. så den “smutsighet” som Hiskia beordrade att tas bort från helgedomen, 2 Krönikeboken 29:5 är av Targum kallad, ריחוקא, “en avskyvärdhet”; Och detta, av de Judiska författarna, sägs vara en avgud, som Ahas hade lagt på altaret; och sådan var förödelsens styggelse, som Antiochos satte upp på altaret:

“Nu den femtonde dagen i månaden Casleu, i hundrafyrtiofemte året, satte de upp förödelsens styggelse på altaret och byggde avgudaaltare i alla städer i Juda på alla sidor” (1 Mackabéerboken 1:54)

Och så talar de talmudiska författarna, genom den styggelse som utför ödeläggelsen, i Daniel 12:11, som Kristus här hänvisar till, förstår en bild, som de säger en Apostomus, en Grekisk general, som brände deras lag, satt upp i templet. Nu observerar vår Herre, att när de skulle se de Romerska arméerna omringa Jerusalem, med deras vajande banér och dessa styggelser på dem, skulle de kunna dra slutsatsen att dess ödeläggelse var nära; och han menar inte så mycket hans apostlar, varav de flesta var döda eller fanns i andra länder, när detta skulle ske; utan vilken som helst av hans lärjungar och anhängare, eller vilken person som helst, som skulle se denna förödelsens styggelse,

Som profeten Daniel talar om: inte i Daniel 11:31 som talar om styggelsen under Antiochos tid; utan antingen i Daniel 12:11 eller snarare i Daniel 9:27, eftersom denna förödande styggelse är det som bör följa Messias avrättning och upphörandet av det dagliga offret. Det måste observeras att Daniel här kallas en profet, i motsats till vad de Judiska författarna säger, som förnekar honom att vara en profet; fastän en av någon obetydlig anmärkning bland dem bekräftar att han uppnådde slutet, הגבול הנבואיי, “av den profetiska gränsen”, eller den ultimata graden av profetia: när det här som Daniel, under profetians anda, talade om, skulle ses,

Stå på helig plats; nära murarna och runt om den heliga staden Jerusalem, så kallad från helgedomen och dyrkan av Gud i den; och som under tidens gång stod mitt i den och i det heliga templet och förstörde båda; sedan

Den som läser, låt honom förstå: det är den som läser Daniels profetia. kommer lätt att förstå betydelsen av den och kommer att förstå och veta förvisso att det nu är fullbordat; och kommer att överväga hur man flyr den ödeläggande domen, såvida han inte ger upp till en rättslig blindhet och hjärtas hårdhet; vilket var fallet för den största delen av nationen.

Matthew Poole kommentar till den heliga bibeln

Markus säger, Mark 13:14, ”stå där den inte får stå”. Här är två frågor:

  1. Vad är här menat av förödelsens styggelse
  2. Vilken text i Daniel hänvisar vår Herre till

När det gäller det sistnämnda finns det tre platser i Daniel som nämner det: Daniel 9:27, för spridandet av styggelser, eller, som det är i marginalen, med de avskyvärda arméerna, skall han göra det ödelagt. Daniel 11:31, De skall placera styggelsen som utför ödeläggelse. Daniel 12:11, från det att det dagliga offret avskaffas, och förödelsens styggelse sätt upp. Calvin tror att texten i Daniel som här hänvisas till är Daniel 12:11. Andra säger att det är texten i  Daniel 9:27, hävdande att dessa två andra texter talar om Antiochos, vilket är själva orsaken till att andra säger tvärtom.

Det har ingen stor konsekvens för oss att veta vilken vers vår Frälsare refererar till. Var det som det skulle, omnämndes det om av Daniel profeten; som genom citat vår Frälsare både ska ge sitt vittnesbörd till boken som en del av en Helig skrift och också låta hans lärjungar veta att det han berättade för dem var bara vad som var profeterat, och så måste ha sin uppfyllelse och att den Judiska dyrkan skulle upphöra.

När det gäller den andra frågan, mitt i det stora utbudet av begrepp om det, tar jag deras för att vara det bästa, som förstår förödelsens styggelse för att vara avsett för de Romerska arméerna, som består av avgudadyrkande soldater och med dem många avskyvärda bilder och kallas därför styggelser; Dessa ord av ödeläggelse läggs till, för att de skulle göra Jerusalem till en ödemark. och så, Lukas, som inte har dessa ord, ger oss kanske med andra ord den bästa tolkningen av dem, Luk 21:20: ”När ni ser Jerusalem omringas av armeer, då vet ni att dess förstörelse är nära.

När, säger vår Herre, du ser, de avskyvärda arméerna stå i helgedomen, d.v.s. på den heliga grunden, (som hela Judéen var). Den som läser profeten Daniels profetior, låter honom förstå, att genom Guds rättfärdiga dom hade han en gång haft fördrag med att den heliga platsen förorenas av Antiochos avskyvärda arméer, som han förutsa, så kommer han återigen att ha fördrag med att den heliga platsen förorenas av Roms avskyvärda arméer, som ska ödelägga den heliga platsen, som profeterades av Daniel liksom den förra. Därför säger vår Frälsare, när ni ser de Romerska arméerna resa sina tält framför Jerusalem, var då säkra på att Gud kommer att utge Jerusalem i deras händer och då kommer allt som jag förutsåg att ske.

Så, varje gång du hör någon lära dig att “Förödelsens styggelse” sker när en sista-tiden antikrist dyker upp, då vet du att de lär en felaktig tolkning av profetian.

För att lära sig varför begreppet 7-årig vedermöda, behovet av ett återuppbyggt Judiskt tempel, en antikrist som vanhelgar templet etc. är ogiltigt, klicka på Daniels 70:e Vecka

David Nikao

Nästa Predikan på Olivberget studie: Den stora Vedermödan i Matteus 24

Print Friendly, PDF & Email