Samla Ihop Sina Utvalda

Denna Predikan på Olivberget studie täcker Messias uttalande om änglarna som samlar de utvalda, som är omtalat i Matteus 24:31.

”Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.”

Mark 13:27 återger det som:

Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta gräns till himlens ände.

Observera att ordet “änglar” på grekiska, aggelos; är en budbärare; med innebörden en präst: -ängel, budbärare.

Det pekar inte bara på himmelska änglar, utan också till kyrkans jordiska ledare.

Markus 1:2 visar att ordet ängel kan peka på en mänsklig budbärare. I det här fallet talar det om Johannes Döparen.

Så står det skrivet hos profeten Jesaja: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig

Budbärarna i Lukas 9:52 var förmodligen Jakob och Johannes.

Han sände budbärare (aggelos) framför sig, och de gick i väg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst.

Med tanke på Matteus 24:31, hänvisar änglarna utan tvekan till ledare i den tidiga kyrkan.

Den tidiga kyrkan hade flytt till bergen före Judarnas vedermöda. Den Romerska belägringen av Jerusalem var över. Jerusalem låg i ruiner, så det fanns ingen återvändo. Ledarna skickas nu ut för att proklamera Evangeliet, för att fortsätta sitt uppdrag till alla delar av den Romerska världen för att samla in Elohims utvalda.

Jerusalem låg i ruiner;

Nu byggdes Messias brud, det heliga Jerusalem.

Det fysiska templet var ödelagt, inte en sten låg kvar på sin plats;

Messias är nu hörnstenen, apostlarna grundstenarna och de heliga, de små stenarna, som utgör väggarna i det nya templet, där Elohim bor.

Översteprästen (Sol) avlägsnades från makten;

Nu medlar Messias för sina heliga som deras Överstepräst inför Fadern.

Det Judiska prästsystemet (månen och stjärnorna) förmörkades, det avslutades.

Nu uppfyller de heliga rollen som präster åt Elohim och erbjuder andliga offer åt honom.

Gamla testamentet pekade på den här tiden då Messias skulle uppfylla allt som krävdes av Israeliterna, och Elohim skulle bebo templet gjort utan händer.

Evangeliet skulle växa enormt i hela Romerska riket med en sådan kraft att det övervann de mäktiga Romarna.

Lukas 21:28 ger ett annat perspektiv än Matteus 24:31 och talar om deras förlossning.

Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.

Det grekiska ordet för återlösningapolutrosispekar inte bara på vår återlösning genom påskalammens blod, utan också till frälsning.

apolutrosis: från en förening av 575 och 3083; (agera) lösesumma i sin helhet, dvs. (figurativt) frigörelse, eller (speciellt) Kristen frälsning: – befrielse, inlösen.

Den Judiska historikern Josefus noterar att alla de utvalda blev räddade från den dom som uttömdes på de otroende Judarna. De blev frälsta från den olycka som gällde Judarna, och den frälsningen kom i slutändan, den drog sig nära.

Albert Barnes Anteckningar om Bibeln

Din befrielse är dig nära. Detta uttrycks i den 31:a versen (Lukas 21:31) sålunda: “På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära.” – det är från och med den tiden som Gud på ett tydligt sätt kommer att bygga upp sitt rike. Det ska vara fullt etablerat när det Judiska styret ska komma att upphöra. när templet kommer att förstöras, och Judarna vara utspridda vida omkring. Då kommer Judarnas makt att vara slut. De skall inte längre kunna förfölja dig, och du kommer att bli fullständigt befriad från alla dessa prövningar och olyckor i Judéen.

Elohims rike blir inte upprättat vid Messias andra tillkomst, utan det blev upprättat under det första århundradet.

Hans brud kallas Heliga Jerusalem, det är Hans stad att styra i. Hans tempel består av Hans folk. Messias är Översteprästen och med en basunstöt skickar han ut Sina präster i hela världen för att samla in den utvalda skörden.

Efter år 70 e.Kr. skulle Evangeliet sprida sig snabbt över hela världen och Messias skulle samla de utvalda till sitt rike.

Satan använde det hedniska Romerska riket för att försöka utplåna den tidiga kyrkan och dödade 10 miljoner heliga till 313 e.Kr. vilket är ett vittnesbörd om hur snabbt Messias rike hade utvidgats.

Bibelforskaren och historikern Henry Grattan Guinness säger att den tidiga kyrkan tolkade visionen om det första inseglet i Uppenbarelseboken (1st seal of Revelation), som den krönte ryttaren sittande på den vita hästen, beväpnad med en båge och som går ut för att “segra och erövra” som en representation av Messias och hans segerrika uppdrag.

Daniel 2:44 förutsade att Kristus skulle upprätta sitt rike under de fyra djurens dagar. “Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt.

Det faktum att Messias hade grundat ett rike, vars makt var större än Roms, blir tidigt uppenbart. Messias rike expanderade snabbt, genom övernaturlig kraft, under de första århundradena; medan han föranledde det Romerska riket att kollapsa.

Obs! Andra hänvisningar till Messias andra tillkomst inkluderar att de döda kommer att uppstå först, vilket saknas i texten i Matteus 24:31 och säger oss att det inte är det rätta sammanhanget för texten i Matteus 24:31.

1 Korintierbrevet 15:52 “i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.

1 Tessalonikerbrevet 4:16 “När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först.

Här är en del insikter från de stora teologerna som skrev hela bibelkommentarer innan de futuristiska bedrägerierna kom in i Kyrkan.

John Gills exposition av hela Bibeln

sända sina änglar, Inte änglarna, det vill säga tjänande andar, så kallade, inte av sin natur, utan pga. deras tjänst, som skickas fram av Gud och Kristus; utan människoänglar eller budbärare, evangeliernas präster och predikanter, som Kristus skulle kalla, kvalificeras och skickas ut i hela hednavärlden, för att predika sitt evangelium och starta ännu fler kyrkor där, nu när den var uppbruten och upplöst i Jerusalem. Dessa kallas “änglar”, på grund av sitt uppdrag och bemyndigande från Kristus, att predika evangeliet; och på grund av sin kunskap och förståelse i andliga ting; och på grund av deras iver, noggrannhet och vaksamhet,

Med ett starkt basunljud, vilket betyder evangeliet; se Jesaja 27:13, så kallade med anspelning på de silvertrumpeter som Moses var beordrad att göra i ett stycke och använda när församlingen ska sammankallas, och lägren brytas upp, blåsa larm för krig och vid deras högtider och festdagar, 4 Mosebok 10: 1. Evangeliet är rikt och dyrbart, i alla delar, användbart för att samla själar för Kristus och till Hans kyrka; att leda heliga på sin resa till Kanaans land; att uppmuntra dem att kämpa Herrens strider; som är ett glädjande ljud, som är ett ljud av kärlek, nåd och barmhärtighet, fred, förlåtelse, rättfärdighet, liv och frälsning, genom Kristus: eller annars så kallad, med hänvisning till basunen som blåses i under Jubelåret; som förkunnade vila till landet, frihet till fångar, frigörelse av skulder och återställande av arv; som evangeliet proklamerar vila i Kristus, frihet till syndens fångar, Satan och lagen, en Kristi betalning av skulder och en frigörelse från dem på det, och en rätt och titel till det himmelska arvet. Vulgata latin tolkar det, “med en basun och en stor röst”; och det gör också Munsters hebreiska evangelium; och så var det tolkat i fyra av Beza’s kopior:

och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra; det vill säga genom evangeliet; Guds Ande åtföljer det med sin makt och nåd, ordets präster skulle samlas ur världen till Kristus och till hans Kyrkor, sådana personer som Gud hade, innan världens grundval, utvalt i Kristus, till frälsning, genom helgelse av Anden och tron på sanningen; var de än är under hela himlen, från en ände till en annan; eller på någon del av jorden, dock på största avstånd ty i Markus 13:27 sägs “…från jordens yttersta gräns till himlens ände”. Judarna säger att “i efterlösningen (d.v.s. av Messias) skall hela Israel samlas ihop till ljudet av en basun, från världens fyra hörn”.

Coks kommentar på den Heliga Bibeln

Och han ska sända ut sina änglar– Det här är allt i profeternas stil och fraseologi, och bortsett från vem som sa det, betyder det att efter Jerusalems förstöring kommer Kristus, genom sina änglar eller präster, att samla till sig en härlig Kyrka från alla nationer under himlen. För ingen, hur lite kunskap i historien den än har, behöver höra att den Kristna religionen sprider sig och segrade kraftigt efter denna period, och knappast någon sak bidrog mer till denna framgång för Evangeliet än Jerusalems ödeläggelse, och under de omständigheter som särskilt förutsas av vår välsignade Frälsare. Se biskop Newton. De flesta översättningar, såväl som våra egna, har fördunklat denna text mycket genom att tolka ordet αγγελους, änglar; för om det i allmänhet betyder de himmelska andarna, som vid stora tillfällen är Guds budbärare till vår värld, är det välkänt att ordet inte hänvisar till deras natur utan till deras tjänst och det är ofta applicerat på människor och tolkas budbärare.

Lightfoot  Från Talmud och Hebraica

Och han skall sända sina änglar,] När Jerusalem skall läggas i aska, och när det görs slut på den onda nationen och när den avvisas, då skall Människosonen skicka sina präster med Evangeliets basun, och de ska samla ihop Hans utvalda från alla nationer från himmelens fyra hörn:

“Samlandet av de utvalda” representerar Messias som med hjälp av sina budbärare, sina ledare, att sprida Evangeliet och samla de utvalda.

Det är hoppets budskap som Predikan på Olivberget ger, löftet om att Hans rike skulle råda och vinna seger mitt i det mäktiga Romerska riket, trots alla motsättningar och motstånd.

David Nikao

Nästa Predikan på Olivberget studie: Messias upprättar Sitt Rike

Print Friendly, PDF & Email